Politika závislostí
Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor opatření společnosti zaměřený na problematiku legálních i nelegálních návykových látek a patologického hráčství.  Jedná se o opatření preventivní, vzdělávací, léčebná, sociální, regulační, kontrolní a další, včetně vymáhání práva.  Jejich konečným cílem je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou užívání návykových látek a hazardní hráčství nese jak pro jednotlivé občany, tak i pro společnost jako celek.

Protidrogová politika je v ČR uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni, ČR je však zároveň intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Efektivní politika v oblasti návykového chování

Ukazuje se, že volný trh bez regulací přináší enormní rizika a dopady. Stejně tak přílišná represe přináší podobně velká rizika a škody. Oproti tomu stojí úspěšné politiky dostupnosti na regulovaném trhu, například v oblasti tabáku, nebo i alkoholu a částečně i některých dalších látek, jako je konopí. Hlavní pozitivní roli v minimalizaci dopadů podle všech dostupných studií a doporučení Světové zdravotnické organizace hraje:

Stejně tak v oblasti nelegálních drog, nebo alkoholu výrazně pomáhá politika masivních léčebně-preventivních opatření, podporovaných z veřejných zdrojů, kde opakované cost-benefit analýzy ukázaly, jak tato opatření výrazně ušetří v závěru veřejné prostředky a snižuje nejhorší dopady.

Úspěšné politiky, tedy dostupná preventivně-léčebná opatření a regulace trhu, však nejsou postaveny na myšlence 100% abstinující společnosti – tedy společnosti bez drog, tabáku, alkoholu, hazardu, ale vždy na reálném cíli minimalizace rizik a škod.

„Svět bez drog není reálná vidina. Je potřeba dělat něco jiného. Základní leitmotiv strategie je minimalizace škod a minimalizace rizik. Ne plán, jak nebude tabák a alkohol, ale jak můžeme minimalizovat jejich rizika. To by se mělo promítnout do státního rozpočtu i legislativy. “