Think Tank
Think Tank Racionální politiky závislostí je multidisciplinární sdružení nezávislých a významných odborníků, kteří se věnují problematice závislostí ze všech úhlů pohledu – veřejné a individuální zdraví, legislativa a další právní důsledky, včetně bezpečnostních výzev, dále oblast ekonomie včetně tržních modelací, daňových, ekonomických dopadů do veřejných rozpočtů, oblast edukace a prevence a nakonec také oblasti sociální a sociologické a politologické.

Cíle

Think Tank má za cíl ovlivňovat veřejné mínění a tím modelovat politické postoje, ovlivňovat strategické dokumenty politického i odborného charakteru, včetně odborně správné nastavení legislativy, působit na druhé straně na silné industrie k přijetí základních etických standardů. Think Tank Racionální politiky závislostí má ambici ovlivňovat politiku na národní úrovni ČR, stejně jako politiku mezinárodní.

V mezinárodním kontextu se chce Think Tank Racionální politiky závislostí primárně zaměřovat na instituce EK a EU parlament, ale bude také aktivní na úrovní Pompidou Group, OSN, velkých nadnárodních institucí nevládního charakteru a občanské společnosti.

Nástroje

Think Tank Racionální politiky závislostí bude vypracovávat odborné a nezávislé analýzy a studie, zpracovávat nezávislé návrhy pro legislativu, či návrhy konkrétních politicky a strategicky orientovaných návrhů pro další preventivní opatření. Na základě výstupů bude organizovat kulaté stoly, odborné semináře, včetně seminářů ve sněmovním prostředí, prostředí EK, případně OSN, odborném poli i nevládním sektoru. Prostřednictvím partnerských institucí a jednotlivých osobností z řad expertů (odborné společnosti, nevládní sektor, hospodářská komora, další odborné i politické Think Tanky a uznávané osobnosti ze všech relevantních oborů) bude ovlivňovat tvorbu strategických dokumentů na všech politických i odborných úrovních.

„Think Tank Racionální politiky závislostí“ bude také vytvářet platformu pro transparentní komunikaci mezi „závislostními“ odvětvími, vládními, či mezivládními institucemi a nevládním, či odborným sektorem. Tato platforma bude vytvářet prostor, který má vytěsňovat potřebu kuloárních a lobbystických pokusů prosazovat pouze partikulární zájmy, které často hraničí s korupčním prostředím na jedné straně, či neschopnosti administrativy nalézt přiměřená a tím funkční nástroje k minimalizaci rizik a škod a na ně navazujících dopadů.“